preskoči na sadržaj
Obavijesti

Obavijest o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto učitelja engleskog jezika Vijest ima dokument u privitku

            REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR"
      Braće Radić 17, K O M L E T I N C I

KLASA: 112-03/20-01/35
URBROJ: 2188-26-20-01/1

U Komletincima 29. siječnja 2020. godine

 

Temeljem članka 24. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj 51/2018.) i članka 24. stavka 4. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenik i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 141/12., 150/13., 153/13. i 128/17.) ravnateljica škole donosi

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU ZA RADNO MJESTO UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA

 

Izvještavamo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja engleskog jezika, na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno za izvođenje nastave od 1. do 8. razreda) objavljenom dana 23. prosinca 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, dana 27. siječnja 2020. godine sklopljen ugovor o radu s IDOM UZUNIĆ, magistrom edukacije engleskog jezika i književnosti i magistrom edukacije hrvatskog jezika i književnosti koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

 

Ravnateljica:

Katica Novoselac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 29. 1. 2020. 11:03

Obavijest o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto učitelja likovne kulture Vijest ima dokument u privitku

            REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR"
      Braće Radić 17, K O M L E T I N C I

KLASA: 112-03/20-01/34
URBROJ: 2188-26-20-01/1

U Komletincima 29. siječnja 2020. godine

 

Temeljem članka 24. stavka 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj 51/2018.) i članka 24. stavka 4. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenik i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 141/12., 150/13., 153/13. i 128/17.) ravnateljica škole donosi

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU ZA RADNO MJESTO UČITELJA LIKOVNE KULTURE

 

Izvještavamo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja likovne kulture, na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) objavljenom dana 23. prosinca 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, dana 27. siječnja 2020. godine sklopljen ugovor o radu, najdulje do pet mjeseci, s KAROLINOM BIUKLIĆ, magistrom edukacije hrvatskog jezika i književnosti.

 

 

Ravnateljica:

Katica Novoselac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 29. 1. 2020. 11:01

Poziv na testiranje za natječaj za radno mjesto učitelja engleskog jezika Vijest ima dokument u privitku

             REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR"
                  K O M L E T I N C I

U Komletincima, 9. siječnja 2020. godine

 

Na temelju članka 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanja kandidata za zapošljavanje Osnovne škole "Vladimir Nazor" Komletinci, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) upućuje

 

POZIV NA TESTIRANJE

odnosno usmenu procjenu prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelja engleskog jezika, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (40 sati tjedno za izvođenje nastave od 1. do 8. razreda), 1 izvršitelj, koji je objavljen dana 23. prosinca 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole "Vladimir Nazor" Komletinci.

Dana 17. siječnja 2020. godine u Osnovnoj školi "Vladimir Nazor" Komletinci, Braće Radić 17, 32 253 Komletinci u uredu pedagoginje škole (1. kat) s početkom u 12,30 sati.

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

Redni broj

Prezime i ime kandidata

1.

Ivelić, Alen

2.

Uzunić, Ida

 

Svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati tri pitanja iz područja propisanih člankom 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Komletinci koju vrednuje svaki član Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5. Na kraju postupka procjene bodovi se zbrajaju.

Po dolasku na razgovor od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata.

Ako kandidat ne pristupi usmenoj procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Nakon provedene usmene procjene, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata i dostavlja je ravnateljici škole.

Nakon provedene usmene procjene s Povjerenstvom razgovor s kandidatima obavit će i ravnateljica škole, o čemu će kandidati biti obaviješteni.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA:

Sanja Marczi, mag. paed.

                                                                               

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 10. 1. 2020. 14:25

Odluka o procjeni jednog kandidata za natječaj za radno mjesto učitelja likovne kulture Vijest ima dokument u privitku

            REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR"
      Braće Radić 17, K O M L E T I N C I

KLASA: 112-03/20-01/06
URBROJ: 2188-26-20-01/1

U Komletincima 8. siječnja 2020. godine

 

Na temelju članaka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i članka 12. stavka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci ravnateljica donosi:

 

O D L U K U

Procjena i vrednovanje kandidata Tamare Sekulić, magistre edukacije likovne kulture, prijavljene na natječaj za radno mjesto učitelja likovne kulture, na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) koji je objavljen dana 23. prosinca 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci neće se provesti.

 

Obrazloženje

Na natječaj za radno mjesto učitelja likovne kulture, na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) koji je objavljen dana 23. prosinca 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci prijavio se samo jedan kandidat koji ispunjava uvjete natječaja te odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.).

U skladu s člankom 12. stavkom 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnateljice ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

U skladu s navedenim odlučeno kao u izreci ove Odluke.

 

Ravnateljica

Katica Novoselac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 8. 1. 2020. 17:19

Odluka o poništenju natječaja za učitelja likovne kulture Vijest ima dokument u privitku

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“
                  KOMLETINCI

KLASA:112-03/19-01/264
URBROJ:2188-26-19-01/1

Komletinci, 23. prosinca 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci donosi

 

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto učitelja likovne kulture

 

I.

Poništava se natječaj za radno mjesto učitelja likovne kulture, 1 izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme objavljen 05. prosinca 2019. na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

II.

Natječaj je poništen zbog krivo navedenog tjednog radnog vremena na koje se sklapa Ugovor o radu.

 

III.

Ova Odluka bit će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                                                             Ravnateljica:
Katica Novoselac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 23. 12. 2019. 12:56

Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje za radno mjesto učitelja/učiteljice likovne kulture Vijest ima dokument u privitku

            REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR"
      Braće Radić 17, K O M L E T I N C I

KLASA: 112-01/19-01/253
URBROJ: 2188-26-19-01/1

U Komletincima, 10. prosinca 2019. godine

 

Na temelju članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Vladimir Nazor" Komletinci, a vezano uz raspisani natječaj (KLASA: 112-03/19-01/244; URBROJ: 21888-26-19-01/1) od 5. prosinca 2019. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja likovne kulture na određeno nepuno radno vrijeme 5 sati tjedno, do povratka radnika na rad, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje

 

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Vladimir Nazor" Komletinci, obavit će se usmena provjera procjena kandidata prijavljenih na objavljeni natječaj za učitelja/icu likovne kulture.

Usmena procjena sastoji se od razgovora kandidata s članovima Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata. Članovi Povjerenstva će postaviti tri pitanja iz područja propisanih člankom 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Vladimir Nazor" Komletinci.

Kandidati su obvezni pristupiti usmenoj procjeni.

Ako kandidat ne pristupi usmenoj procjeni, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije usmene procjene identitet kandidata/kinje.

Usmenoj procjeni (testiranju) ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima Povjerenstvo će započeti usmenu provjeru procjenu vrednovanja i sposobnosti kandidata.

Nakon obavljene usmene procjene (testiranja) Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja propisanih člankom 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Vladimir Nazor" Komletinci koju vrednuje svaki član Povjerenstva pojedinačno od 1 do 5. Na kraju postupka procjene bodovi se zbrajaju.

Nakon utvrđivanja rang liste, koju Povjerenstvo dostavlja ravnateljici isti dan, ravnateljica će pozvati kandidate na razgovor.

Pravo na pristup razgovoru s ravnateljicom škole ostvaruju kandidati koji su na usmenoj procjeni (testiranju) ostvarili tri najbolja rezultata. Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na mrežnoj stranici Osnovne škole "Vladimir Nazor" Komletinci, na sljedećoj poveznici: http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/obavijesti

Područja procjene odnosno testiranja kandidata za odgojno - obrazovne radnike propisane člankom 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi "Vladimir Nazor" Komletinci su:

  • intelektualno - kognitivne te psihološke sposobnosti
  • informatička pismenost
  • stručno - pedagoške i metodičke kompetencije
  • odgojno - obrazovne radnike može se testirati i praktično na način da odrade dio ili cijeli ogledni nastavni sat

 

                                                                                

Predsjednica Povjerenstva

Sanja Marczi, mag. paed.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 11. 12. 2019. 14:32

Odluka o poništenju natječaja za učitelja engleskog jezika i likovne kulture Vijest ima dokument u privitku

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“
                    KOMLETINCI

KLASA:112-03/19-01/234
URBROJ:2188-26-19-01/1

Komletinci, 13. studenoga 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci donosi

 

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto učitelja engleskog jezika i
likovne kulture

 

I.

Poništava se natječaj za radno mjesto učitelja engleskog jezika, 1 izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme (5 sati tjedno) i radno mjesto učitelja likovne kulture, 1 izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) objavljen 29. studenog 2019. na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

II.

Natječaj je poništen zbog krivo navedenih formalnih uvjeta propisane vrste obrazovanja učitelja.

 

III.

Ova Odluka bit će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                                                             Ravnateljica:
Katica Novoselac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 13. 11. 2019. 10:28
 


TražilicaSandučić povjerenja

SANDUČIĆ POVJERENJA

Mjesto na kojem možeš podijeliti svoje misliosjećaje želje.

Podijeli ih u obliku pisma (kod ureda pedagoginje)
ili putem elektroničke pošte (na adresu: os.vnazor.komletinci@gmail.com),
pri čemu se ne moraš bojati jer ćeš ostati anoniman o čemu će se pobrinuti
pedagoginja.


ŠKOLA ZA ŽIVOT

 

  

 

Škola za život - eksperimentalni program

Klikom na LOGO možete detaljnije pogledati sve o eksperimentalnom programu "Škola za život" u koji je uključena i naša škola.


Kalendar
« Kolovoz 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Anketa
Sviđa li Vam se nastava na daljinu?
Korisni linkovi
preskoči na navigaciju