preskoči na sadržaj
Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radno mjesto učitelja engleskog jezika Vijest ima dokument u privitku

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“
                 KOMLETINCI

KLASA: 112-03/19-01/270
URBROJ: 2188-26-19-01/1

Komletinci, 23. prosinca 2019. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), članka 5. - 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci objavljuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 1. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA - 1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno za izvođenje nastave od 1. do 8. razreda)

Mjesto rada: Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Komletinci

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

UVJET za radno mjesto učitelja engleskog jezika propisan je člankom 6. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.).

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa: Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručnu potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje) kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)
 5. Dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Sukladno članku 3. stavku 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.) kandidati koji su završili drugi studijski program s najmanje 55 ECTS iz članka 6. točke b) ovog Pravilnika, a javljaju se na natječaj za učitelja engleskog jezika u osnovnoj školi moraju priložiti uz diplomu o završenom studiju i dodatak diplomi (dopunske isprave) o ispunjenosti propisanih uvjeta koju izdaje visoko učilište na kojem su osobe završile preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij ili dodiplomski sveučilišni studij.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz točke 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome kako je prestao zadnji radni odnos.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16).

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci.

Kandidati koji pravodobno dostave potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju odnosno vrednovanju sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procijeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Komletinci: http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje Područje provjere, pravni i drugi izvori te uputa za pripremu kandidata za testiranje kao i vrijeme i mjesto održavanja testiranja odnosno vrednovanja, bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole „POZIV KANDIDATIMA“ putem poveznice: http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/obavijesti 

Kandidat koji ne pristupi testiranju odnosno vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom na adresu:

Osnovna škola „Vladimir Nazor“, 32 253 Komletinci, Braće Radić 17

s naznakom : „Za natječaj za radno mjesto učitelja engleskog jezika

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom za natječaj.

Kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/obavijesti pod nazivom „OBAVIJEST O REZULTATIMA IZBORA“, najkasnije u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Natječaj je objavljen dana 23. prosinca 2019.godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/natje_aji pod naslovom „NATJEČAJI“ i na oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 2. siječnja 2020. godine

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričiti privolu Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Komletinci da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

 

                                                                                                                                            Ravnateljica:

Katica Novoselac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 23. 12. 2019. 14:55

Natječaj za radno mjesto učitelja likovne kulture Vijest ima dokument u privitku

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“
                  KOMLETINCI

 

KLASA: 112-03/19-01/269
URBROJ: 2188-26-19-01/1

Komletinci, 23. prosinca 2019. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), članka 5. - 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci objavljuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 1. UČITELJA LIKOVNE KULTURE - 1 izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Mjesto rada: Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Komletinci

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

UVJET za radno mjesto učitelja likovne kulture propisan je člankom 25. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.).

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa: Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručnu potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje) kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)
 5. Dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Sukladno članku 3. stavku 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.) kandidati koji su završili drugi studijski program s najmanje 55 ECTS iz članka 25. točke b) ovog Pravilnika, a javljaju se na natječaj za učitelja likovne kulture u osnovnoj školi moraju priložiti uz diplomu o završenom studiju i dodatak diplomi (dopunske isprave) o ispunjenosti propisanih uvjeta koju izdaje visoko učilište na kojem su osobe završile preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij ili dodiplomski sveučilišni studij.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz točke 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome kako je prestao zadnji radni odnos.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16).

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci.

Kandidati koji pravodobno dostave potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju odnosno vrednovanju sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procijeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Komletinci:  http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje Područje provjere, pravni i drugi izvori te uputa za pripremu kandidata za testiranje kao i vrijeme i mjesto održavanja testiranja odnosno vrednovanja, bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole „POZIV KANDIDATIMA“ putem poveznice: http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/obavijesti 

Kandidat koji ne pristupi testiranju odnosno vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom na adresu:

Osnovna škola „Vladimir Nazor“, 32 253 Komletinci, Braće Radić 17

s naznakom : „Za natječaj za radno mjesto učitelja likovne kulture

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom za natječaj.

Kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/obavijesti pod nazivom „OBAVIJEST O REZULTATIMA IZBORA“, najkasnije u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Natječaj je objavljen dana 23. prosinca 2019.godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/natje_aji pod naslovom „NATJEČAJI“ i na oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 2. siječnja 2020. godine

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričiti privolu Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Komletinci da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

                                                                                                                                            Ravnateljica:

Katica Novoselac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 23. 12. 2019. 14:52

Natječaji za radno mjesto učitelja likovne kulture Vijest ima dokument u privitku

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“
                    KOMLETINCI

KLASA: 112-03/19-01/244
URBROJ: 2188-26-19-01/1

Komletinci, 5. prosinca 2019. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), članka 5. - 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci objavljuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 1. UČITELJA LIKOVNE KULTURE - 1 izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme (5 sati tjedno)

 

Mjesto rada: Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Komletinci

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

UVJET za radno mjesto učitelja likovne kulture propisan je člankom 25. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa: Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručnu potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje) kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)
 5. Dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Sukladno članku 3. stavku 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.) kandidati koji su završili drugi studijski program s najmanje 55 ECTS iz članka 25. točke b) ovog Pravilnika, a javljaju se na natječaj za učitelja likovne kulture u osnovnoj školi moraju priložiti uz diplomu o završenom studiju i dodatak diplomi (dopunske isprave) o ispunjenosti propisanih uvjeta koju izdaje visoko učilište na kojem su osobe završile preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij ili dodiplomski sveučilišni studij.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz točke 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome kako je prestao zadnji radni odnos.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16).

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci.

Kandidati koji pravodobno dostave potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju odnosno vrednovanju sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procijeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Komletinci:  http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje Područje provjere, pravni i drugi izvori te uputa za pripremu kandidata za testiranje kao i vrijeme i mjesto održavanja testiranja odnosno vrednovanja, bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole „POZIV KANDIDATIMA“ putem poveznice: http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/obavijesti 

Kandidat koji ne pristupi testiranju odnosno vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom na adresu:

Osnovna škola „Vladimir Nazor“, 32 253 Komletinci, Braće Radić 17

s naznakom : „Za natječaj učitelja likovne kulture

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom za natječaj.

Kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/obavijesti pod nazivom „OBAVIJEST O REZULTATIMA IZBORA“, najkasnije u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Natječaj je objavljen dana 05.12.2019.godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/natje_aji pod naslovom „NATJEČAJI“ i na oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 13.12.2019 .

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričiti privolu Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Komletinci da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

 

                                                                                                                                            Ravnateljica:

Katica Novoselac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 5. 12. 2019. 09:48

Natječaj za imenovanje ravnatelja škole Vijest ima dokument u privitku

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“
                    KOMLETINCI

KLASA:112-02/19-03/218
URBROJ:2188-26-19-05/1

Komletinci, 06.11.2019.

 

Temeljem članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87./08., 86./09., 92./10., 105./10.,90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 126./12., 94./13., 152./14, 07./17., 68./18.) i članka 62. Statuta Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci  Školski odbor Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci raspisuje

 

N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja škole

 

Za ravnatelja škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

 1. sveučilišni diplomski studij ili
 2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 3. specijalistički diplomski stručni studij ili
 4. položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( kandidat za ravnatelja ne smije biti pravomoćno osuđen za kaznena djela i protiv njega se ne smije voditi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

3) najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1.,  ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

 Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz točke 1. ili koja nije završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01.,114/01. i 76/05.).

4. Kandidat za ravnatelja obvezan je dostaviti program rada za mandatno razdoblje.

5. U postupku imenovanja ravnatelja vrednovat će se dodatne kompetencije sukladno odredbama Statuta Škole i to:

- poznavanje stranog jezika

- osnovne digitalne vještine

- iskustvo rada na projektima

Kandidati nisu obvezni imati dodatne kompetencije, ali u tom slučaju ne ostvaruju dodatne bodove.

6. Ravnatelj škole imenuje se na pet (5) godina.

7. Uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika:

a.) Dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta i to:

- diploma odnosno dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme

- dokaz o državljanstvu (domovnica)

-  dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita (članak 157. st.1. i st.2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

- uvjerenje nadležnog suda, ne starije od dana raspisivanja natječaja, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

- uvjerenje/potvrda poslodavca o radnom iskustvu u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnom za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama

- potvrdu ili elektronički zapis o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana

- kandidati koji mogu biti ravnatelji temeljem članka 126., stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87./08., 86./09., 92./10., 105./10.,90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 126./12., 94./13., 152./14, 07./17., 68./18.) obvezni su dostaviti dokaz iz kojeg je vidljivo da u trenutku prijave na natječaj obavljaju poslove ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu u školskoj ustanovi.

b.) Program rada iz točke 4.

c.) Dokaze o ispunjavanju dodatnih kompetencija iz točke 5., ako ih kandidati imaju, a dokazuju se na sljedeći način:

- poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku te razinom odnosno stupnjem

- znanje digitalnih vještina dokazuje se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti

- iskustvo rada na projektima dokazuje se prilaganjem potvrde, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu

Svi dokazi o ispunjavanju dodatnih kompetencija dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici kod javnog bilježnika.

d.) Uz navedene dokumente kandidati su obvezni dostaviti životopis.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), pozivaju se da prilikom prijave na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za

%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i slično).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem  članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14, 39/18), dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo kako je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i slično) te se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82./08., 69./17.), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Komletinci da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju i čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za imenovanje ravnatelja škole.

Rok za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu škole: Osnovna škola „Vladimir Nazor“,   32253 Komletinci, Braće Radić 17 s naznakom „prijava na natječaj za ravnatelja- ne otvarati“.


Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika, kao i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati te se osoba koja podnese takvu prijavu neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Predsjednica Školskog odbora:

Marija Čorić, prof 

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 6. 11. 2019. 12:41

Natječaji za radna mjesta Vijest ima dokument u privitku

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“
                   KOMLETINCI

KLASA:112-03/19-01/215
URBROJ:2188-26-19-01/1

Komletinci, 29. listopada 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), članka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci objavljuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 1. UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA  - 1 izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme (5 sati tjedno)
 2. UČITELJ LIKOVNE KULTURE – 1 izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Mjesto rada: Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Komletinci

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:

 • Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno obrazovnog rada
 • Odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja  iz članka 105. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) te iz članka 15.  Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/19).

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa: Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručnu potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje)  kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Dokaz o odgovarajućoj vrsti i stupnju obrazovanja (preslika diplome)
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Rodni list
 5. Dokaz nadležnog suda  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)
 6. Dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16).

Sukladno članku 3. stavku 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19.) kandidati koji su završili drugi studijski program s najmanje 55 ECTS  iz članka 15. točke b) ovog Pravilnika, a javljaju se na natječaj za učitelja engleskog jezika i likovne kulture u osnovnoj školi moraju priložiti uz diplomu o završenom studiju i potvrdu o ispunjenosti propisanih uvjeta koju izdaje visoko učilište na kojem su osobe završile preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij ili dodiplomski sveučilišni studij.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz točke 103.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom  48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13)  dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome kako je prestao zadnji radni odnos.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se usmeno testiranje.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci.

Način testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci:

 http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/natje_aji  istodobno s objavom natječaja.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s liste poziva na usmeno testiranje.  Kandidati su obvezni odazvati se usmenom testiranju. Ako se kandidat ne odazove testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme i mjesto provođenja postupka  objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za provjeru na gore navedenoj mrežnoj stranici škole pod nazivom „POZIV KANDIDATIMA“ .

Poziv kandidata na razgovor s Povjerenstvom te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s rang listom kandidata koji se pozivaju na razgovor objavit će se na mrežnoj stranici škole http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/obavijesti pod nazivom „POZIV KANDIDATA NA RAZGOVOR S POVJERENSTVOM I RANG LISTA“.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci:

 http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/natje_aji  te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom  na adresu:

Osnovna škola „Vladimir Nazor“ , 32253 Komletinci, Braće Radić 17

s naznakom : „ za natječaj:  učitelji

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom za natječaj.

Kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/obavijesti pod nazivom „OBAVIJEST O REZULTATIMA IZBORA“, najkasnije u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Natječaj je objavljen dana  29.10.2019.godine , na mrežnoj stranici Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/natje_aji pod naslovom „NATJEČAJI“  i na oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 06.11.2019 .

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričiti privolu Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Komletinci da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.).

 

                                                                                                                             Ravnateljica:

Katica Novoselac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 29. 10. 2019. 10:45

Odluka o načinu procjene/testiranja kandidata prijavljenih na natječaj Vijest ima dokument u privitku

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“
                   KOMLETINCI

KLASA:112-03/19-01/216
URBROJ:2188-26-19-01/1

Komletinci, 29.listopada 2019.

 

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 12. i 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnika) na prijedlog ravnateljice Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi:

 

ODLUKU

o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj

 

I.

Za natječaj objavljen dana 29. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci za radna mjesta:

 1. Učitelja/ice engleskog jezika i
 2. Učitelja/ice likovne kulture

Utvrđuje se sljedeći način procjene odnosno testiranja kandidata: - usmeno testiranje.

Obrazloženje: s obzirom da se radi o zapošljavanju na određeno radno vrijeme postupak procjene i vrednovanja kandidata na prijedlog ravnatelja i Odlukom Povjerenstva  se provodi u skraćenom postupku u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

 

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                                                Predsjednica povjerenstva:

Sanja Marczi, mag.paed.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 29. 10. 2019. 10:48
 


TražilicaSandučić povjerenja

SANDUČIĆ POVJERENJA

Mjesto na kojem možeš podijeliti svoje misliosjećaje želje.

Podijeli ih u obliku pisma (kod ureda pedagoginje)
ili putem elektroničke pošte (na adresu: os.vnazor.komletinci@gmail.com),
pri čemu se ne moraš bojati jer ćeš ostati anoniman o čemu će se pobrinuti
pedagoginja.


ŠKOLA ZA ŽIVOT

 

  

 

Škola za život - eksperimentalni program

Klikom na LOGO možete detaljnije pogledati sve o eksperimentalnom programu "Škola za život" u koji je uključena i naša škola.


Kalendar
« Kolovoz 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Anketa
Sviđa li Vam se nastava na daljinu?
Korisni linkovi
preskoči na navigaciju