preskoči na sadržaj
Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radno mjesto učitelja engleskog jezika Vijest ima dokument u privitku

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“  KOMLETINCI
BRAĆE RADIĆ 17, 32253 KOMLETINCI

OIB:32760023025
TEL: 032 391 539
mail: os-v.nazor@vk.htnet.hr

KLASA: 112-02/22-01/45
URBROJ: 2196-50-22-01/1
Komletinci, 14.ožujka 2022. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/2019. i 64/2020.), članka 6. - 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci objavljuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 1. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA - 1 izvršitelj, na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Mjesto rada: Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Komletinci

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

UVJET za radno mjesto učitelja engleskog jezika propisan je člankom 6. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20.).

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje) kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Uvjerenje  da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
 5. Dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije od dana objave natječaja

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

- kandidat  koji se  poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz točke 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16).

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci.

Kandidati koji pravodobno dostave potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju odnosno vrednovanju sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procijeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Komletinci:  http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje   Propisi i literatura  temeljem koje će biti provedeno testiranje bit će objavljeni putem poveznice: http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/obavijesti  Upute za pripremu kandidata za testiranje kao i vrijeme i mjesto održavanja testiranja odnosno vrednovanja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole „POZIV KANDIDATIMA“ putem poveznice : http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/obavijesti

Ako kandidat ne pristupi  procjeni odnosno  testiranju,  smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom na adresu:  Osnovna škola „Vladimir Nazor“, 32 253 Komletinci, Braće Radić 17

s naznakom : „Za natječaj za radno mjesto učitelja engleskog jezika

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom za natječaj.

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/obavijesti pod nazivom „OBAVIJEST O REZULTATIMA IZBORA“ najkasnije u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Natječaj je objavljen dana 14. ožujka 2022. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/natje_aji pod naslovom „NATJEČAJI“ i na oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do ­­­­22. ožujka 2022. godine.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričiti privolu Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Komletinci da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

 

Ravnateljica

Katica Novoselac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 14. 3. 2022. 11:22

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika školskog knjižničara Vijest ima dokument u privitku

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“  KOMLETINCI
Braće Radić 17, 32253 Komletinci

OIB 32760023025
Tel: 032 391 539
mail: os-v.nazor@vk.htnet.hr

KLASA: 112-02/22-01/44
URBROJ: 2196-50-22-01/1
Komletinci, 10. ožujka 2022. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/2019. i 64/2020.), članka 6. - 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci objavljuje:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 1. STRUČNOG SURADNIKA KNJIŽNIČARA - 1 izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Komletinci

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

UVJET za radno mjesto stručnog suradnika knjižničara propisan je člankom 29. st. f) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20.).

 Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje) kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Uvjerenje  da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
 5. Dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od dana objave natječaja.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-kandidat  koji se  poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz točke 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16).

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci.

Kandidati koji pravodobno dostave potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju odnosno vrednovanju sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procijeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Komletinci:  http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje   Propisi i literatura  temeljem koje će biti provedeno testiranje bit će objavljeni putem poveznice: http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/obavijesti  Upute za pripremu kandidata za testiranje kao i vrijeme i mjesto održavanja testiranja odnosno vrednovanja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole „POZIV KANDIDATIMA“ putem poveznice : http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/obavijesti

Ako kandidat ne pristupi  procjeni odnosno  testiranju,  smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom na adresu:  Osnovna škola „Vladimir Nazor“, 32 253 Komletinci, Braće Radić 17

s naznakom : „Za natječaj za radno mjesto stručnog suradnika knjižničara

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom za natječaj.

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/obavijesti pod nazivom „OBAVIJEST O REZULTATIMA IZBORA“ najkasnije u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Natječaj je objavljen dana 10. ožujka 2022. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/natje_aji pod naslovom „NATJEČAJI“ i na oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do ­­­­18. ožujka 2022. godine.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Komletinci da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

 

Ravnateljica

Katica Novoselac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 10. 3. 2022. 13:52

Natječaj za radno mjesto učitelja engleskog jezika Vijest ima dokument u privitku

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“

                  KOMLETINCI

 

KLASA: 112-02/22-01/23
URBROJ: 2188-26-22-01/1

Komletinci, 08. veljače 2022. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/2019. i 64/2020.), članka 5. - 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci objavljuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 1. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA - 1 izvršitelj, na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Mjesto rada: Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Komletinci

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

UVJET za radno mjesto učitelja engleskog jezika propisan je člankom 6. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20.).

 Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje) kandidati su obvezni priložiti:

 1. Životopis
 2. Diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Uvjerenje  da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
 5. Dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-kandidat  koji se  poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz točke 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

branitelji-popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošaljavanju

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16).

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci.

Kandidati koji pravodobno dostave potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju odnosno vrednovanju sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procijeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Komletinci:  http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje   Propisi i literatura  temeljem koje će biti provedeno testiranje bit će objavljeni putem poveznice: http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/obavijesti  Upute za pripremu kandidata za testiranje kao i vrijeme i mjesto održavanja testiranja odnosno vrednovanja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole „POZIV KANDIDATIMA“ putem poveznice : http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/obavijesti

Ako kandidat ne pristupi  procjeni odnosno  testiranju,  smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom na adresu:  Osnovna škola „Vladimir Nazor“, 32 253 Komletinci, Braće Radić 17 s naznakom : „Za natječaj za radno mjesto učitelja engleskog jezika“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom za natječaj.

Kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem mrežne stranice školske ustanove: http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/obavijesti pod nazivom „OBAVIJEST O REZULTATIMA IZBORA“ najkasnije u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Natječaj je objavljen dana 08. veljače 2022. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Komletinci http://os-vnazor-komletinci.skole.hr/zapo_ljavanje/natje_aji pod naslovom „NATJEČAJI“ i na oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do ­­­­16. veljače 2022. godine.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričiti privolu Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Komletinci da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

                                                                                                                                            Ravnateljica:

Katica Novoselac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Sanja Marczi  datum: 8. 2. 2022. 12:39
» Arhiva naših vijesti    
 


TražilicaSandučić povjerenja

SANDUČIĆ POVJERENJA

Mjesto na kojem možeš podijeliti svoje misliosjećaje želje.

Podijeli ih u obliku pisma (kod ureda pedagoginje)
ili putem elektroničke pošte (na adresu: os.vnazor.komletinci@gmail.com),
pri čemu se ne moraš bojati jer ćeš ostati anoniman o čemu će se pobrinuti
pedagoginja.


Otvoreni sati učitelja


ŠKOLA ZA ŽIVOT

 

  

 

Škola za život - eksperimentalni program

Klikom na LOGO možete detaljnije pogledati sve o eksperimentalnom programu "Škola za život" u koji je uključena i naša škola.


Kalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Anketa
Veseliš li se početku još jedne školske godine?
Korisni linkovi
preskoči na navigaciju